• Verslag cq besluitenlijst ledenvergadering 16 okt 2018

   

  1. 1.     Opening

  Voorzitter Harm Jan Danker opent om 20.00 uur de algemene leden vergadering van de vv Peize en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Aanwezig zijn 26 leden.

  1. 2.     Binnengekomen stukken

  Geen binnengekomen stukken.

  Afmeldingen; Gert Bos.

  Bestuursleden Martijn Speelman en Niek van Leijsen zijn in verband met andere verplichtingen niet aanwezig

  1. 3.     Notulen vorige ledenvergaderingen 17 okt 2017

  De aanwezige leden hebben geen op- en aanmerkingen op de notulen van de vorige jaarvergadering. Het verslag is daarmee goedgekeurd.

  1. 4.        Rapportages “bestuurskolommen”

  Middels een PowerPoint presentatie belicht de voorzitter het afgelopen seizoen en worden de doelen voor het komend seizoen kenbaar gemaakt.

  Het bestuur en haar commissies heeft het afgelopen seizoen invulling gegeven aan de volgende doelstellingen;

  1. Randvoorwaarden scheppen voor persoonlijke ontwikkeling (sport en plezier!)
  2. Zorg dragen voor een goede sfeer
  3. Uitdragen van Respect & Fairplay zowel in als extern
  4. Kwaliteitsimpuls geven aan jeugdafdeling
  5. Aandacht vrijwilligerswerving
  6. Aandacht ledenwerving
  7. Financieel gezond binnen de randvoorwaarden van betaalbaarheid en ambitie.
  8. Investeren in nieuwe kleding voor teams
  9. Op zoek naar uitbreiding sponsorinkomsten
  10. Implementatie Verklaring Omtrent Gedrag binnen de vereniging
  11. Met gemeente stappen zetten in Nieuwbouw accommodatie vv Peize

  Naast bovenstaande punten doorloopt de voorzitter een aantal punten binnen de diverse bestuurskolommen.

  Zo is het bestuur op zoek naar te voeren beleid in de ontwikkeling van de Algemene veroderning gegevensbescherming (AVG). We kijken hierbij ook naar de ontwikkelingen bij andere clubs en zoeken ondersteuning bij de KNVB.

  Op weg naar een rookvrij sportpark geeft het bestuur aan bewust niet te hebben gekozen voor een rookverbod. Zij doet echter wel een beroep op haar leden en toeschouwers liever niet tijdens voetbalactiviteiten te roken. Dit geld zeker tijdens de jeugdactiviteiten.

  Naast de activiteiten binnen de voetbalclub ondersteunt de vvPeize de activiteiten van Peize in Beweging. Dit doet zij door de accommodatie ter beschikking te stellen wanneer dit gevraagd wordt en de door PIB te organiseren activiteiten te promoten.

  Met de overige voetbalverenigingen binnen de gemeente Noordenveld geven we invulling aan een sportnota die als grondslag moet gelden voor te voeren  (financieel) beleid binnen de gemeente Noordenveld.

  Blij is de voorzitter te melden dat er een aantal nieuwe commissies binnen onze club actief zijn. Nieuw zijn de kleding-, werving- en toernooicommissie.

  Het aantal kampioenen was het afgelopen seizoen minimaal. JO15 werd wel kampioen en wist ook door te dringen naar tot de finale van de KNVB beker. Helaas wisten ze deze niet te winnen. Zondag 2 kende een promotie naar de hoofdklasse doordat een aantal zondagclubs de overgang maakten naar de zaterdagafdeling.

  De contracten van de trainers W. Lanjouw, H.Timmer en M. Ronde werden niet verlengd. Nieuwe trainers H. Veenhof ( hoofd trainer), Erwin Hagenauw (ass trainer)

            en Jesper Mulder (JO-19) werden aangesteld. Daarnaast zijn vele (eigen)      jeugdtrainers o.b.v. vrijwilligersvergoeding actief.

  Binnen de jeugdafdeling houden we de VTON methodiek aan voor onze jeugdtrainers en hebben we een aantal ouder-leider en trainersbijeenkomsten georganiseerd, waaronder een bijeenkomst met een delegatie jeugdtrainers van FC Groningen.

  Daarnaast hadden we te maken met een aantal nieuwe spelontwikkelingen van jeugd-wedstrijden KNVB

  Binnen de kantinecommissie heerste er veel frustratie over het niet opkomen van vrijwilligers tijdens hun kantnedienst. Dit heeft het bestuur doen besluiten om m.i.v. het nieuwe seizoen de afkoopsom of het niet opkomen met €100,- te beboeten. Deze regel wordt geaccepteerd door de aanwezige leden.

  Naast de voetbal en bestuurlijke activiteiten waren er natuurlijk ook weer de sfeeractiviteiten binnen de club. Zo werd in december de traditionele kwis wederom gehouden en kon in januari een nieuwjaarsborrel worden genuttigd. Februari kende de vrijwilligersbijeenkomst en in april bestaat de Supportersvereniging 35 jaar. In juni werd wederom ons jeugdtoernooi georganiseerd. Er is door uitloop van de competitie en toernooien geen familie-dag gehouden.

  Sponsoring:

  De voorzitter meldt dat de vv Peize na ruim 30 jaar op zoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor van het 1e elftal. Garage de Westerd had namelijk aangegeven het contract niet te verlengen. Na een woord van dank aan garage de Westerd voor de jarenlange ondersteuning zijn we blij dat Metsel-en Bouwbedrijf S.Wekema (MSW BOUW) bereid is gevonden het stokje over te willen nemen. Daarnaast blijft cafe Boonstra sponsor van Peize 2. Ook zij zijn reeds decennia aan onze club verbonden.

  Supportersvereniging

  Voorzitter Christiaan Arbeider geeft namens de supportersvereniging (SV) een uiteenzetting van het afgelopen seizoen. Het was een regulier jaar met een vast patroon.

  Programma’s werden verkocht, muziek bij wedstrijden van het 1e elftal geregeld , sinterklaas gevierd, penaltybokaal gehouden, busreis georganiseerden speciale kaart avonden en darts georganiseerd. Op een begroting van ca 4.600,- werd een klein verlies geleden door het organiseren van een hollandse avond en het verkopen van wat minder programma’s dan begroot. Gelukkig is er nog wat geld in kas. De SV kent inmiddels 185 leden hetgeen een lichte stijging t.o.v vorig jaar is.

  Voor het komende seizoen wordt getracht de begroting vlak te houden. Een aantal activiteiten staan reeds weer gepland.

  Voorzitter Danker dankt het bestuur van de Supportersvereniging voor de inzet en geeft vanuit het bestuur de waardering aan voor de gehouden activiteiten.

  1. 5.        Financieel jaarverslag penningmeester 

  Waarnemend penningmeester Ernst Uninge loodst de leden door de financiële stukken. Hier en daar wordt een mondelinge toelichting gegeven op de geproduceerde stukken.

  Het seizoen is afgesloten met een plus van ca 3.700,- in plaats van een klein begroot verlies.

  Vanuit de vergadering zijn er verder geen op of aanmerkingen. Wel wordt gevraagd of het behaalde resultaat kan worden gebruikt voor een kwaliteitsimpuls van het trainingsveld. Deze is slecht. Bestuur gaat in overleg met gemeente daar deze eerste verantwoordelijke is.

  1. 6.     Verslag kascommissie

  De kascommissie, bestaande uit Joop van Leeuwen, Wim Stroetinga en Bertus Postmus, geeft bij monde van Bertus aan de boeken te hebben gecontroleerd ( Joop kon tijdens deze controle niet aanwezig zijn). Bertus / Wim geeft aan dat de penningmeester de stukken goed op orde heeft en goed antwoord heeft kunnen geven op gestelde vragen. Bertus / Wim stelt dan ook voor de penningmeester namens de commissie decharge te verlenen wat door de leden wordt overgenomen.

  1. 7.     Vaststelling contributies seizoen 2018-2019

  Het bestuur geeft aan geen verhogingen door te voeren. De contributies blijven er als volgt uit zien;

  2018-2019

  • NSL                   25,00
  • Kabouter           47,00
  • Pupil                 136,00    
  • Junior              161,00
  • Senior              208,00
  • 35+ 45+            112,00

  1e contributierun is eind oktober.

  1. 8.     Begroting 2018/2019

  De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor de nieuwe begroting.        

  De begroting geeft een klein negatief saldo. 

  9.  Bestuursverkiezing

  Jannes Suurd en Harm Jan Danker zijn herkiesbaar.

  Aftredend is Martijn Speelman.

  Als vervanger wordt Monique Inja voorgesteld in de functie van secretaresse en communicatie. Leden gaan hiermee akkoord.

  De planning van aftreden danwel herkiesbaar ziet er daarmee als volgt uit

  Monique Inja          2021                                             Jannes Suurd        2020

  Niek van Leijsen     2021    Ernst Uninge           2019  Eric Huberts         2020

  Gerard Mensinga    2021    Herman van Gelder  2019  Harm Jan Danker  2020….

  10. Verkiezing kascommissie

  Aftredend herkiesbaar zijn Wim Stroetinga & Bertus Postmus

  Als nieuw lid wordt voorgesteld Maarten van Leijen

  Leden gaan akkoord

  De planning van herkiesbaar en aftredend ziet er als volgt uit

  Wim Stroetinga    herkiesbaar                                    aftredend             2020

  Bertus Postmus     herkiesbaar                                    aftredend             2019

  Maarten van Leijen herkiesbaar                                           aftredend             2021

  11. Overige mededelingen en Rondvraag

  De doelen van het bestuur zijn gelijk aan 2017-2018 en kent een aantal speerpunten;

  Binnen de jeugdafdeling proberen we een kwaliteitsimpuls te geven. Voorbeeld hiervan is het inzetten van Henk Veenhof voor de cirquittrainingen van de JO08-JO10. Dit wordt goed ontvangen.

  Daarnaast proberen we nog meer nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden aan ons te binden en gaan we op zoek naar nieuwe extra opbrengsten door sponsoring en acties.

  Met de gemeente willen we verdere stappen zetten in het realiseren van een nieuwe accommodatie.

  Hierin valt te melden dat we 2 weken terug op bezoek zijn geweest bij de wethouder. We hebben een raming afgegeven en zowel gemeente als vereniging hebben opmerkingen gemaakt over het voorlopig ontwerp. Hierbij sturen we beiden op multifunctionaliteit en een gezamenlijke kantine. De zeggenschap over de kantine ligt bij de vv Peize. Daarbij moeten idee worden gevormd over het beheer van de accommodatie. De voorzitter geeft aan dat het bestuur terug zal komen bij haar leden wanneer er grote ontwikkelingen zijn.

  Vanuit de vergadering wordt geadviseerd  raadsfracties te bezoeken wanneer vv Peize een positief beeld heeft bij het ontwerp.

  Voor de rondvraag vraagt de voorzitter aandacht voor nog in te vullen functies binnen de club. Deze zijn;

  • Leden sponsorcomm
  • Leden kantinecomm
  • Jeugdcoordinator JO8
  • Scheidsrechters senioren en jeugd
  • Veldverzorger
  • Kluscoördinator
  • Jeugdtrainers
  • Coordinator Noordenveldcup (zaaltoernooi winterperiode)
  • Organisatoren eigen jeugdtoernooi vv Peize
  • Leden hoofdbestuur 2019-2020

  Overige mededelingen / Rondvraag / Opmerkingen;

  Simon Wekema vraagt het bestuur om op een ander tijdstip de jaarvergadering te plannen zodat ook selektiespelers de mogelijkheid krijgen de ALV te bezoeken.

  Eric Berghuis tipt het bestuur om Pushberichten te gebruiken om de vacaturebank (met een kleine inhoudelijke toelichting) te communiceren.

  12. Sluiting

  Voorzitter Harm Jan Danker sluit 21.50 de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze jaarvergadering.