• Privacy verklaring V.V. Peize

  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

  Vanwege de AVG heeft V.V. Peize deze privacyverklaring opgesteld. V.V.Peize is gevestigd te Peize (Gemeente Noordenveld), hierna te noemen: de Vereniging.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@vvpeize.nl.

  Verwerking persoonsgegevens

  Wij verwerken op onze website persoonsgegevens via de contactformulieren waarmee u zich opgeeft als lid of vrijwilliger of afmeldt als lid of vrijwilliger. Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van de (lidmaatschaps- en/of vrijwilligers) overeenkomst met VV Peize. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Voor- en achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Adresgegevens

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Lidmaatschapsnummer KNVB

  Bankrekeningnummer / IBAN

  Indien van toepassing: BSN

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  VV Peize verwerkt uw persoonsgegevens – voornamelijk – voor de volgende doelen met als grondslag dat het noodzakelijk is om voornamelijk de (lidmaatschaps- en/of vrijwilligers) overeenkomst uit te voeren:

  • verwerking van uw lidmaatschap in Sportlink (de ledenadministratie database) van de KNVB;
  • het indelen van u in een team van VV Peize;
  • het laten opnemen van u in een whatsappgroep die noodzakelijk is voor de communicatie binnen het team waar u ingedeeld wordt of waarvan u trainer en/of leider bent en/of in andere whatsappgroepen bij het vervullen van vrijwilligerstaken;
  • de inning van uw contributie dan wel de uitbesteding hiervan aan een derde partij;
  • het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, maar ook bij het doorzenden van uitspraken van de tuchtcommissie van de KNVB;

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  VV Peize deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. VV Peize gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom is het op grond van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening niet nodig dat u toestemming hoeft te geven voor het plaatsen van deze cookies.

  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht VV Peize te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij VV Peize op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal VV Peize dit verzoek doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VV Peize hebben ontvangen. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal wel tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld uw lidmaatschap met VV Peize zal eindigen omdat wij daar dan geen uitvoering meer aan kunnen geven en kan ook pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen zoals betaling van contributie hebt voldaan en behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  VV Peize treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van VV Peize. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. VV Peize raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

rfwbs-slide