• Notulen ALV 20-10-23

  Notulen ALV 20-10-2023 

  Locaties: Sporthuis Peize v.a. 19:00u; kantine vv Peize, vanaf 20:00u. 

   

  1. Bezichtiging Sporthuis Peize 

  Inloop in kantine v.a. 19:00u 

  Bezichtiging van 19:15 – 19:45u met ca. 50 geïnteresseerden. Gesplitst in 2 groepen. 

   

  2. Inloop in kantine v.a. 19:45u 

  Koffie! 

   

  3. Openen vergadering 

  Rond 20:15u opent Harm Jan Danker de vergadering. 

  Aanwezig vlgs presentielijst: Harm Jan Danker, Niek van Leijsen, Gerard Mensinga, Jannes Suurd, Eric Huberts, Simon Wekema, Christiaan Arbeider, Tim van Wilsum, Eric Berghuis, Willem Belga, Adam Ubels, Lammert Kuiper, Roelof Talens, Tom van Leijsen, Ties Helder, Bert Moes, Ivar Cats, Paul Splinter, Timo Martelius, Jakob Arbeider, Patrick Hemmer, Marjan Hemmer, Theo Vos, Henk Gritter, Laura Poelma, Chantal Tolhuis, Trynke de Jong, Thomas de Weme, Gert Ebels, Mark Matter, Alex Sprenger, Marcel Giezen, Dennis Somers, Taco Popma, Ronald Draaisma, Marcel Venema, Ronald van Biessum, Guido Rossing, Richard Suurd, Robert Jonkers, Johan IJssels, Freddy van der Ploeg, Ton van der Meijs, Hendrik Wilkens, Klaas Stoffers, Jan Roelof Veen, Maarten Keverkamp, Mark Fransen, Marinus Top, Harmen Stuit, Ernst Uninge, Maarten van Leijen, Jan Hut, Sjemmie Schambach (later aanwezig).  

  Aanwezig minder dan 54 stemgerechtigde leden. Cf. statuten, art. 17, moeten er 1/5 van 270 gewone leden aanwezig zijn. Zijn er niet. Daarom formele sluiting door de voorzitter en direct heropening met wel aanwezige stemgerechtigden, zodat wel besluiten genomen kunnen worden. 

   

  4. Vaststellen agenda 

  Toevoegingen? Neen. 

   

  5. Ingekomen stukken 

  Afmeldingen: Remmelt Schambach 

  Marco Wekema (na aangemeld te zijn geweest) 

  Arjan Gritter 

  Rutger Ottens 

  Pier Reitsma 

  Gert Bos 

   

  6. Notulen ALV 27-10-22 

  Op- of aanmerkingen? Neen? Secretaris bedankt. Notulen 21 – 22 goedgekeurd. 

   

  7. Seizoen 2223 

  Harm Jan Danker vertelt: 

  # Voetbal 

   

  # Nieuwbouw Sporthuis. Voor voetbal en voor sportend Peize. Hopend op mooie toekomst, maar ook behoud sporthal bevorderend. Nov-22 bouw gestart. Hobbel met een kabel van de scholen die er lag. Heeft een kleine vertraging opgeleverd. Net binnen gekeken. Goede reacties. Via de socials bouw te volgen. Oplevering midden december. 1 probleem: Enexis. 52 weken is inmiddels 65 weken geworden.  

  Vraag Alex Sprenger. Na oplevering, inrichting keuken, Heineken, enz. We doen ons best Enexis tot meer te bewegen. Vraag Richard Suurd: druk? HJ: we zijn via alle wegen bezig. 

   

  #Onderhoud oud bouw beperkt. 

  LED verlichting op Veld 2 en trainingsveld. Kosten door vv P en gemeente gedeeld. Plus Bosa subsidie. 

   

  # Kabel veldverlichting kapot getrokken. Bij reparatie bezoek van iemand ivm zendmast. Er zou een geheime zender zitten boven in de mast. Politie constateerde dat er geen zender zat. Zender tussentijds verwijderd?? 

   

  # Teleurstelling van bestuur omtrent omgang leden materialen. Ballen e.d. die verdwijnen. Verzoek ri. Leden om hier beter mee om te gaan. Terugzetten wat je gebruikt. 

  Actie alle leden: ga fatsoenlijk met materialen en gebouwen om. Ms. zoals je het thuis ook zou doen? 

   

  Toevoeging Alex Sprenger: spreek elkaar aan op gedrag.  

   

  8. Activiteiten incl. SV 

  Christiaan Arbeider.  

  22-23 is 1e jaar zonder enige Corona onderbreking. Diverse dingen georganiseerd ook ism SV. Live muziek. Weer een sportquiz kunnen doen. Koppeldarten. Gastheer schoolvoetbal. 21-04 ceremoniële betonstort. Hopmemberfeest met cheques voor de club.  

  NvL: gebruik van EUR 10 per spelend lid. Daar is prima gebruik van gemaakt. 

   

  SV resultaat: bijna EUR 800. Kaspositie: bijna EUR 7.000  

   

  9. Voetbalzaken 

  Gerard Mensinga. 

  Voetbalzaken gaan ism TC.  

  Er zijn genoeg trainers wat 2x trainen per week mogelijk maakt. 

  Er zijn genoeg leiders. 

  JO17-1 kampioen. Zaal 1 ook. Peize 1 gedegradeerd naar de 3e klasse 

  Trainers deels betaald, deels vrijwillig met vergoeding. Deel stort die bijdrage als donatie terug. 

  Alle leeftijdsgroepen zijn aanwezig. Ingeboet bij de meiden helaas.  

   

  10. Pauze met koffie 

  Genoten 

   

  11. Penningmeester + Kascie 

  Niek van Leijsen. 

  Begroting. Was tekort ingeschat, maar toch positief einde. 10e jaar met een positief resultaat afgesloten 

  Vooral ook vanwege incidentele bijdragen / inkomsten, zoals NOW-regeling ivm Covid, tegemoetkoming energielasten en Bosa. 

  Zendmast levert jaarlijks extra geld op. Kantine hoogste omzet ooit met daarbij ook een goede marge. Dankzij kantinecie én Jakob Arbeider, die inkoop doet. Goede inkoopafspraken. Betere marge. 

  Uitgaven. Ook hoger. Meer personeelslasten. Betaalde trainers maand langer getraind omdat Veld 1 beschikbaar bleef en daarmee maand langer betaald. Bureaukosten hoger vanwege Waarborgfonds tbv Sporthuis. Accommodatiekosten wat hoger.  

   

  Veldverlichting is gemoderniseerd naar LED. Financiering door Bosa subsidie, gemeente en vv Peize. 

   

  Nwbouw vraagt investeringen van vv Peize. Deels uit eigen middelen, deels door hypothecaire lening.  

   

  Maarten: begroting personeel aanmerkelijk hoger. Waarom?  

  NvL: personeel voor kantine is nieuw in Sporthuis en daarom is die post hoger begroot. 

   

  Alex: doortrainen op veld 1 dit jaar? Niet mogelijk ivm verbouw veld 1 

   

  Kascie 

  Maarten schuift beurt door naar Ernst, omdat Maarten als kascie niet bij overleg met penningmeester was. Ernst: betrouwbare cijfers, goede antwoorden op vragen. Belastingplichten voldaan. Voorzitter verzoekt vergadering penningmeester decharge te verlenen. Vergadering is akkoord. Decharge verleent. 

   

  Aftredend en herkiesbaar Kascie: Arjan Gritter. Zijn daar opmerkingen over? Nee. Arjan wordt herbenoemd voor 3 jaar. 

   

  Voorstel contributie 3% omhoog. O.a. vanwege inflatiecorrectie. Geen bezwaar?  

  Alex: waarom 3% verhoging? Er staat genoeg op rekening.  

  Vrz: er komen meer kosten aan. Bijv. Verbouw deel van de oudbouw.  

  NvL: toelichting. Hoeveel op spaarrekening. Ooit besloten om 50K minimum als buffer in stand te houden 

  Hendrik Wilkens: pensioen gaat ook niet omhoog.  

  Vergadering akkoord met 3% verhoging contributie. 

   

  Taco: houten hok. Wat gebeurt daar mee? HJ: nog niet helemaal bekend. 

   

  Begroting 23 – 24 

  Niek van Leijsen. 

  Lastig begroten. Voor het eerst rente en aflossing. Verhoging omzet, maar hoeveel. Moeilijk in te schatten. Maar ook mdw's in dienst. Levert verhoging kosten op.  

   

  Als altijd: conservatieve begroting. 

    

  Maarten: kantine omzet verdubbelen? Is dat reëel?  

  Niek: yep, want keukenomzet en omzet zaalsporters komt er bij. 

  Richard Suurd: komt er een verdeelsleutel ook naar andere verenigingen?  

  Niek: nee, kosten en baten 100% voor vv P. 

  Freddy: prijzen blijven gelijk? HJ: klopt.  

   

  Vergadering akkoord met begroting 23 - 24. 

   

  Kantinezaken toekomst. 

  Simon Wekema 

  Naast professionele krachten ook vrijwilligers vanuit club. Vrijwilligers alleen als vv P voetbalt. Inschatting professionele inzet. Is moeilijk. Eerste deel is het aankijken hoe het loopt en waar aanpassing nodig is. Handhaving 3 pp. Kantinedienst. Altijd professionele begeleiding.  

  Jan Hut: wie zijn de onbekenden die kantine gaan doen? 

  SW: Paul Splinter is 1e. 2e en 3e nog naar op zoek.  

   

  Hendrik Wilkens: schoonmaak?  

  SW: Ton vd Meijs zorgt voor invulling.  

   

  Klaas Stoffers: rest van vaste krachten?  

  SW: zijn we mee bezig. 

   

  Taco: krijg je alle bezetting rond?  

  SW: ja, voortzetting van huidig systeem + vaste krachten.  

   

  Richard: diensten rond met moeite.  

  SW: zondag blijft moeilijk. We zijn gestart met super vrijwilligers. Betaald de gaten vullend.  

   

  12. Gebouwen + velden + nieuwbouw 

  Harm Jan neemt Jannes waar. 

  Veld 3 tijdelijk hoofdveld. 

  LED verlichting. 

  Onderhoud oudbouw is beperkt. 

   

  Marcel Giezen: niet alleen schoonmaakploeg, er zijn er veel meer (vraag nadat HJ de schoonmakers heeft bewierookt)HJ: natuurlijk, er zijn er meer. Andere vrijwilligers worden benoemd. 

   

  Richard Suurd: ook complimenten naar bestuur. Jullie doen ook veel. Applaus van vergadering. 

   

  13. Kantine beheer 

  Simon Wekema. 

  Professionele invulling. Paul Splinter inroosteren en veel diensten. 

  Jakob Arbeider doet inkoop. 

  Start met de super vrijwilligers. 

   

  14. Bestuur 

  Harm Jan Danker.  

  Aftredend en herkiesbaar voor aangepaste termijn: Harm Jan Danker, Eric Huberts, Jannes Suurd. Treden af maar zijn niet voor 3 maar voor 1 jaar beschikbaar / herkiesbaar. Is vergadering daarmee akkoord?  

  Jan Hut: in totaal 4 aftredend volgend jaar? (incl. Gerard Mensinga). Klopt. 

  Vergadering is akkoord met deze 1 jaars termijn. 

   

  Sponsoring nu bij Veld 2 

  Cloud werkt. 

  Oude sportkleding naar Togo. 

    

  15. Verenigingsplan 2430  

  Nog niet te presenteren. 

   

  16. Doelen 2324 

  Niet besproken 

   

  17. Rondvraag 

  Ton vd Meijs. Verenigingsplan? 

  EB: nog niet te presenteren. 

   

  Willem Belga: graag meer spreiding van de wedstrijden vanwege overbezetting kleedkamers.  

  EH: proberen zo veel mogelijk toch te spreiden, maar lukt niet altijd. 

   

  Belga: bestuurskamer. Dames worden niet gegroet. Kleedkamers worden in gebruik genomen. 

  EB: genoteerd. 

    

  Alex Sprenger: Willem heeft een punt vwb vulling kleedkamers. Je kan meer spreiden.  

  EH: lukt niet altijd. 

   

  Gert Ebels: VOG. Zouden we dit jaar doen. Wat is status?  

  HJ: aandacht, actiepunt.  

  Marcel Venema: alleen trainers? Trainers en leiders. Discussie ontstaat.  

  EB: wenst vergadering VOG dan moeten we dat handjes en voetjes geven.  

  Maarten: algemene oproep?  

  Martijn Speelman en Richard Suurd gaan er mee aan de slag. Na vergadering sluiten Marcel Venema en Thomas de Weme hierbij aan.  

  Nabrander. Dag er na hebben Eric en Marcel nog even gezeten over dit onderwerp. 

  Actie: Marcel, Martijn, Richard en Thomas maken een opzet / plan. 

    

  Maarten van Leijen: houten hok. Wat gebeurt daarmee? Oude gebouw? Wat gebeurt met rest?  

  HJ: Plat. Ook overleg scholen en PiB.  

  Actie bestuur: eerstvolgende BV snel inhoud geven aan planvorming houten opslag en oude gebouw. 

   

  Maarten: kunstgras.  

  Jan Hut geeft een toelichting op stand van zaken. 6 november PiB en WH rond tafel om totaal idee / plan gebiedsontwikkeling te bespreken. Kunstgras hoort daarbij. 

  Nabrander: Eric heeft dag erna nog een gesprek met Jan hierover. 

   

  Ernst: toegang, veld, enz. Hoe en wat is status 

  HJ: Geld is gevraagd en komt ws. goed. Toegang v.a. de Hereweg. 

   

  Trynke: meiden / vrouwen moeten ruimte hebben.  

  EH: kleedkamer 7 is voor dames.   

   

  18. Sluiting vergadering 

  Om 22u sluit de voorzitter de vergadering. 

   

rfwbs-slide