• JAARVERGADERING V.V. PEIZE

  Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de voetbalvereniging Peize

  Datum: dinsdag 29 okt 2019
  Plaats: kantine v.v. Peize
  Aanvang: 21.00uur


  Voorlopige agenda:

  1 Opening

  2 Binnengekomen stukken

  3 Besluitenlijst jaarvergadering 2018 ( zie website)

  4 A. Rapportage seizoen 2018-2019 “bestuur kolommen” – algemene bestuurszaken – secretariaten – representatie/communicatie- scheidsrechters/grensrechters – kantine – accommodatie – activiteiten – voetbaltechnische zaken.
  B. Rapportage activiteiten Supportersvereniging.


  5 Financieel jaarverslag van de penningmeester

  6 Verslag van de kascommissie ( Bertus Postmus, Wim Stroetinga & Maarten van Leijen)

  7 Vaststelling contributies seizoen 2019-2020.

  Bestuur stelt voor de contributies voor het huidig seizoen niet te verhogen.
  De bedragen zijn dan als volgt in euro’s:

  • NSL 25,00
  • Kabouter 47,00
  • Pupil 136,00
  • Junior 161,00
  • Senior 208,00
  • 35+ 45+ 112,00
  • Zaalvoetbal 100,00

  8 Begroting 2019-2020 door penningmeester  9 Bestuursverkiezing.

  Aftredend zijn Herman van Gelder en Ernst Uninge. Beiden hebben te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn.

  Het bestuur stelt voor Simon Wekema toe te laten treden tot het bestuur. Hij zal de kolom activiteiten op zich nemen. Er ontstaat een vacature voor de kolom kantine.

  De planning van aftreden dan wel herkiesbaar ziet er daarmee als volgt uit
  Monique Inja 2021
  Jannes Suurd 2020
  Niek van Leijsen 2021
  Eric Huberts 2020
  Gerard Mensinga 2021
  Harm Jan Danker 2020

  Tegenkandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris aanmelden, mits gesteund door vijf stemgerechtelijke leden.

  10 Kascommissie.
  De planning van herkiesbaar en aftredend ziet er als volgt uit
  Wim Stroetinga aftredend 2020
  Bertus Postmus aftredend 2019
  Maarten van Leijen aftredend 2021

  11 Overige mededelingen en Rondvraag

  12 Sluiting