• BALV 09 april 2024

  Peize, 19 maart 2024

   

   

  Uitnodiging tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Leden Vergadering

  dd:          9 april 2024

  aanvang: 19:00u

  locatie:    Kantine van vv Peize.

   

   

  Geachte leden,

  Op 11 januari 2024 jl is er een Extra ALV geweest ter mandatering van het bestuur voor het ondertekenen van de nieuwe erfpachtsovereenkomst die het Sporthuis Peize betreft. Het bij die overeenkomst betrokken notariaat van Trip Advocaten Notarissen heeft echter geoordeeld dat er geen geldig besluit tot stand is gekomen met betrekking tot de goedkeuring door die vergadering.

  Daarom is het bestuur genoodzaakt een nieuwe Bijzondere Algemene Leden Vergadering uit te schrijven en wel op dinsdagavond 9 april 2024 in de kantine van vv Peize, aanvang 19u.

  Onderwerp zal zijn het Sporthuis Peize en het verlenen van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluit van het bestuur tot het aangaan van de erfpachtovereenkomst en het aanvaarden van het erfpachtrecht, bestaande uit het ondertekenen van de notariële akte van vestiging van het erfpachtrecht en het ondertekenen van de beheerovereenkomst met de gemeente Noordenveld.

  Noodzakelijk is de aanwezigheid van tenminste 1/5 deel van de gewone leden. Dat zijn leden die op 01-01-24 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dit is statutair vastgelegd. Indien persoonlijke aanwezigheid niet mogelijk is, verzoeken wij u een schriftelijke volmacht te ondertekenen, zodat namens het lid de presentielijst kan worden getekend én namens haar of hem kan worden gestemd.

  Via e-mail zal ieder stemgerechtigd lid worden uitgenodigd, waarbij ook een volmacht formulier zal worden toegevoegd. Verzoeke dit ingevulde formulier tijdig bij de secretaris aan te leveren.
  Download volmacht hier!

  De Erfpachtsovereenkomst ligt in concept ter inzage bij Paul Splinter in de kantine en bij de secretaris.

  Vertrouwend op ieders aanwezigheid, dan wel volmacht, verblijf ik,

   

  namens het bestuur van v.v. Peize,

  Eric Berghuis, secretaris

rfwbs-slide